Affald og slopolie


Hirtshals Havn modtager drifts- og olieaffald fra skibe, der anløber havnen. Skibe har pligt til at anmelde affald til havnevagten 24 timer før anløb i henhold til havnens affaldshåndteringsplan. Havnevagten sørger for bortskaffelse af drifts- og olieaffaldet sker i overensstemmelse med gældende miljøkrav. 

Med etablering af effektive modtageordninger ønsker Hirtshals Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det let for skibe, som anløber danske havne, at aflevere deres affald. Det kan være et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet.Slopolie


Havne har pligt til at afhente driftsaffald fra de skibe, der anløber havnene. Driftsaffaldet er det affald, der er produceret af skibet og dets besætning siden seneste anløb af en havn.

På Hirtshals Havn er det en af vores målsætninger, at havnen til enhver tid fremstår ren og indbydende for vores samarbejdspartnere, og de der bruger havnen. Vi indsamler derfor affald på havneområdet på alle hverdage, og en weekendvagt sørger for, at affald ikke kommer til at ligge på kajerne i havnen.

På kajerne er der placeret affaldsstationer, hvor kabysaffald, olieaffald og brandbart affald kan afleveres i særskilte containere. Hirtshals Havn sørger for, at affaldscontainerne bliver tømt, lige som havnen indsamler det affald der måtte ligge andre steder på havnen.

Havnen sætter pris på, at stadig flere brugere af havnen tager direkte kontakt til havnevagten i forbindelse med aflevering af affald, da dette effektiviserer arbejdsgangene for både brugerne af havnen og havnen.


Virksomheder der udfører reparationer på skibe samt vedligehold af trawl og øvrige fiskeredskaber er selv pligtige til at bortskaffe affald, der måtte fremkomme i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Hirtshals Havn er gerne behjælpelig med bortskaffelse af lastaffald, trawl og fiskeredskaber samt affald fra reparationer. For denne service opkræves et gebyr svarende til den udgift havnen har til afhentningen og bortskaffelsen af affaldet.

Hirtshals Havn afhenter også olierester og slopolie ved de skibe, der anmoder her om. Havnen har lukkede kar og tankvogne specielt konstruerede til afhentning af slopolie og olierester. På anmodning fra skibet udfylder havnevagten naturligvis skibets oliejournal.

Håndtering af affald og regler for affaldshåndtering er beskrevet i Hirtshals Havns affaldshåndteringsplan, ligesom priser findes i Hirtshals Havns priskatalog. Havnevagten kan kontaktes på VHF kanal 16 og 12 eller på telefon +45 98 94 14 22 for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Affaldshåndteringsplan


Hirtshals Havn har sin egen renholdelses- og affaldshåndteringsordning. Ordningen sikrer, at havnen fremstår ryddelig og giver sikre arbejdsforhold. Hirtshals Havn tillader strækning af trawl og reparation af garn med videre på visse udvalgte kajstrækninger og kajarealer.

Læs Hirtshals Havns affaldshåndteringsplan