Dokumentation


På denne side vil det være muligt at følge med i de beslutninger, som løbende træffes af Hirtshals Havns bestyrelse i forbindelse med havnens forestående havneudvidelse. Denne side skal derfor ses som et arbejdende værktøj, der løbende vil blive udbygget.


Åbningsnotat
I åbningsnotatet beskrives ønsket om at etablere en havneudvidelse helt overordnet. Notatet giver dermed et overblik over, hvilke krav Hirtshals Havn skal kunne imødekomme i fremtiden, og hvordan disse ses opfyldt.



Baggrundsnotat
Baggrundsnotatet beskriver i detaljer den vision, som præsenteres i åbningsnotatet. Notatet bidrager dermed til en konkretisering af, hvilke fordele og gevinster en havneudvidelse vi medføre for Hirtshals Havn, byen og landsdelen som sådan.


Situationsplan
Havnedesignet er nu på et stadie, hvor der ikke længere foretages grundlæggende ændringer men kun optimeringer.



3D-tegning
Denne 3D-tegning viser hvordan, Hirtshals Havn forventes at se ud, når den kommende havneudvidelse står færdig. Placering og antal af vindmøller er endnu ikke fastlagt.

3D-tegning af havneudvidelsen

Indsendte ansøgninger
1) Ansøgning til Trafikstyrelsen om etablering af havneudvidelse i Hirtshals Havn

Ansøgningen er første skridt i at åbne et sagskompleks hos Trafikstyrelsen, som er den øverste myndighed på området. Dette er grundlaget for alle videre drøftelser og godkendelser.



2) Ansøgning til Hjørring Kommune om igangsætning af planproces ifm. etablering af havneudvidelse i Hirtshals Havn

Ansøgningen er første skridt i at åbne et sagskompleks hos Hjørring Kommune, som er lokal myndighed på området. Dette er grundlaget for alle videre drøftelser og godkendelser.

3) Ansøgning til Hjørring Kommune om etablering af vindmøller ifm. havneudvidelse i Hirtshals Havn

Hjørring Kommune er øverste myndighed på området for så vidt angår vindmøller med en højde på op til 200 meter. Ansøgningen er første skridt i at åbne et sagskompleks hos Hjørring Kommune, hvilket er grundlaget for alle videre drøftelser og godkendelser.

Forundersøgelser
Følgende forundersøgelser er gennemført:

1) Geoteknisk undersøgelse af havbund i forbindelse med havneudvidelsen 
Såfremt geotekniske data er til rådighed tidligt i projektet, vil der med stor sandsynlighed kunne optimeres på procestid.


2) Pejling af vanddybder i forbindelse med havneudvidelse i Hirtshals Havn
Der vil med stor sandsynlighed kunne optimeres på procestid, såfremt data for pejling er til rådighed tidligt i projektet.


3) Landmåling til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af mængder
Opmålingen skal bruges ifm. det videre myndighedsarbejde og til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af mængder på bl.a. eksisterende stenmængder, der kan indgå i nye moler.


Anlægsbeskrivelse
Denne publikation beskriver, hvilke tekniske anlæg der skal etableres i forbindelse udvidelsen af Hirtshals Havn.

HENT PUBLIKATIONEN

Afgrænsningsnotat
Afgrænsningsnotatet er rettet mod de myndigheder, som kunne have nogle kommentarer til projektet omkring havneudvidelsen på Hirtshals Havn.