FN's 17 Verdensmål


Den sociale forpligtigelse overfor det omkringliggende samfund har altid været af stor betydning for Hirtshals Havn og er kernepunktet i havnens mission. Med FNs 17 Verdensmål har havnen en unik mulighed for yderligere at forholde sig og bidrage positivt til en økonomisk, social og miljømæssig udvikling.

Hirtshals Havn støtter og beskæftiger sig allerede aktivt med implementeringen af flere af FNs 17 Verdensmål, og havnen evaluerer løbende sin drift og sine tiltag i forhold til de 17 mål for at identificere nye relevante fokusområder.

1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitets uddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
Hirtshals Havn arbejder aktivt på ligestilling mellem kønnene. Alle skal have lige muligheder for at være en del af ledelsen og beslutningsprocesserne. I Hirtshals Havns ledelse og bestyrelse er posterne besat af både mænd og kvinder. Derudover varetager kvinder og mænd eksterne bestyrelsesposter, som er baseret på havnens virke med en række samarbejdspartnere.
6. Rent vand og sanitet
Hirtshals Havn arbejder aktivt på at minimere sit forbrug af vandressourcer. Siden 2017 har Hirtshals Havn overvåget havnens generelle vandforbrug. Havnen vil i den kommende periode arbejde med at implementere en elektronisk overvågning af vandforbruget, og samtidig lave en kortlægning af forsyningsnettet og forbrugssteder. Disse tiltag vil gøre det nemmere at opdage utilsigtet vandforbrug og andre former for vandspild.

Det øgede fokus på vandforbrug har ligeledes gjort virksomhederne på havnen mere opmærksomme på deres eget forbrug af vand og eventuelle muligheder for besparelser.
7. Bæredygtig energi
Hirtshals Havn har i en årrække arbejdet aktivt på at flytte sit energiforbrug over på vedvarende energikilder, og derved øge brugen af bæredygtig energi.

Hirtshals Havn har solceller installeret på flere af sine bygninger. Solcellerne producerer strøm til blandt andet opvarmning og belysning af lager- og velfærdsfaciliteter.

Hirtshals Havn har ligeledes skiftet ordinære lyskilder på flere udendørsarealer og i flere af havnens bygninger ud med LED-lyskilder, hvilket har betydet væsentlige energibesparelser.

På Hirtshals Havn blev der i december 2019 sat fire vindmøller på hver omkring 4 MW i drift. Elproduktionen fra de fire vindmøller vil dække elforbruget hos 12.000 - 16.000 husstande, og dermed vil udnyttelsen af Hirtshals Havns geografiske placering og industriområdet bidrage til en væsentlig overflytning af elforbruget i Nordjylland til vedvarende energikilder.
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hirtshals Havn arbejder løbende på at effektivisere arbejdsgangene i alle organisationens funktioner. Dette sker blandt andet gennem teknologiske opgraderinger og innovation. Seneste tiltag er et nyt økonomi- og regnskabssystem, som skal lette arbejdsgangene både for havnens medarbejdere og havnens brugere via elektroniske indrapporteringssystemer.

Ligeledes opgraderer Hirtshals Havn løbende det materiel, der anvendes ved vedligeholdelse af havnens arealer. Dette betyder en højere økonomisk produktivitet, en reduktion i arbejdstid og en værditilførsel hos medarbejderne.

Hirtshals Havn prioriterer arbejdet med udvikling af godstransport i Skandinavien og Nordeuropa mod transportløsninger, der reducerer tidsforbrug, omkostninger og klimabelastning. Dette dækker blandt andet over identifikation af fremtidsrettede multimodale transportløsninger, hvor transport på vej, sø og bane kombineres.

Hirtshals Havn arbejder aktivt med at sikre et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Hirtshals Havns arbejdsmiljøorganisation arbejder kontinuerligt med arbejdspladsvurderinger, generel sikkerhed, sygefravær, og håndtering af psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Derudover har Hirtshals Havn en sundhedsordning, der giver medarbejderne mulighed for at få hjælp ved massør, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog, og samtidig kan den enkelte medarbejder få tilskud til generelle motions- og sportsaktiviteter.

9. Industri, innovation og infrastruktur
I samarbejde med sine forretningspartnere er Hirtshals Havn med til at udvikle både den nationale og internationale infrastruktur. Dette gælder inden for skibsfarten og vej- og togtrafikken. For at understøtte den økonomiske udvikling og væksten tilpasser Hirtshals Havn løbende sin infrastruktur på selve havneområdet og adgangsforholdene til havnen. Derudover arbejder havnen kontinuerligt på at udvide de nuværende aktiviteter med yderligere ruter og derved udbygge infrastrukturen og understøtte udviklingsmulighederne yderligere.

Etableringen af multimodale transportløsninger, som er mere miljøvenlige end de nuværende, er et af de helt konkrete mål, som Hirtshals Havn arbejder hen imod for at bidrage til at opgradere transportindustrien og gøre godstransporten mere bæredygtig. Et stort fokus er bedre udnyttelse af de eksisterende transporter og transportmuligheder - det være sig både måden at transportere gods på og selve transportruterne.

Hirtshals Havn har i en årrække arbejdet aktivt på at flytte sit energiforbrug over på vedvarende energikilder, og derved øge brugen af bæredygtig energi. Hirtshals Havn har solceller installeret på flere af sine bygninger, og de producerer strøm til blandt andet opvarmning og belysning af lager- og velfærdsfaciliteter.

På Hirtshals Havn vil der primo 2020 blive opstillet fire vindmøller på hver omkring 4 MW. Elproduktionen fra de fire vindmøller vil dække elforbruget hos 12.000 - 16.000 husstande, og dermed vil udnyttelsen af Hirtshals Havns geografiske placering og industriområdet bidrage til en væsentlig overflytning af elforbruget i Nordjylland til vedvarende energikilder.

Hirtshals Havn har som et fremtidigt mål om, at havnens materiel skal udskiftes med materiel, der bruger klimavenlige drivmidler.

Hirtshals Havn indgår på flere plan i samarbejder, som skal udvikle og identificere teknologier og løsningsmodeller, der har fokus på begrænset ressourceforbrug, reduceret klimabelastning og optimering inden for transport og logistik. Blandt andet er Hirtshals Havn involveret i samarbejder med norske og danske universiteter om udvikling af fremtidige godstransportløsninger, som kan bidrage til optimerede transportmodeller i Skandinavien.

Endvidere er Hirtshals Havns tekniske afdeling tilknyttet en følgegruppe til arbejdet med Hjørring Kommunes fremtidige energiplan.
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Hirtshals Havn sidder med i en gruppe omkring områdefornyelse for Hirtshals by, og parallelt hermed har havnen taget initiativ til at igangsætte en renovering og modernisering af den bynære del af havneområdet - kaldet Vesthavnen. Her har Hirtshals Havn over de senere år gennemført flere fornyende aktiviteter, såsom udsigtspunkter til strand og hav, rekreativt område mellem havn og strand og opførelse af nye faciliteter for havnens brugere mv. Hirtshals Havn vil skabe offentlige rum med fokus på oplevelser og et godt by-/havnemiljø, som derved kan være med til at tiltrække nye ressourcer og ny viden til området.
12. Ansvarligt forbrug og produktion
Hirtshals Havn arbejder aktivt på at minimere sit forbrug af vandressourcer. Siden 2017 har Hirtshals Havn overvåget havnens generelle vandforbrug. Havnen vil i den kommende periode arbejde med at implementere en elektronisk overvågning af vandforbruget, og samtidig lave en kortlægning af forsyningsnettet og forbrugssteder. Disse tiltag vil gøre det nemmere at opdage utilsigtet vandforbrug og andre former for vandspild.

Det øgede fokus på vandforbrug har ligeledes gjort virksomhederne på havnen mere opmærksomme på deres eget forbrug af vand og eventuelle muligheder for besparelser.

Hirtshals Havn sorterer affald for at gøre det mest muligt genbrugeligt. Brændbart, olie, forurenet træ og skrot sorteres i deres respektive kategorier, og det samme gælder kemikalier, malingrester, neonrør, trykluftsbeholdere/gasflasker og hydraulikslanger. Alle disse elementer afleveres til AVV, som derefter håndtere det efter dansk lovgivning.

Hirtshals Havn vil ved sine egne prioriteringer i indkøb og aktiviteter understøtte en bæredygtig tænkning. Den reelle implementering vil forløbe over den kommende årrække, i den takt det vil være muligt at ændre kultur og tænkning. Tilsvarende vil havnen gennem sine samarbejder og kontakter til kunder og samarbejdspartnere åbne for perspektiverne ved at arbejde bæredygtigt i de enkelte virksomheder.
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
Hirtshals Havn deltager sammen med andre danske havne i et projekt, der har til formål at reducere plastaffald i havene via en modtageordning i havnene. Derudover forestår Hirtshals Havns tekniske service renholdelse af havnearealerne, så der ikke ligger affald på kajarealerne, som kan blæse i havnebassinet. Skulle dette alligevel ske, så sørger tekniske service for at få det hentet op og bortskaffet.

Hirtshals Havn har fokus på de direkte muligheder for at begrænse forsuringen af havmiljøet. Dette sker ved at prioritere en reduceret klimabelastning ved investeringer i klimavenlige materiel, installationer og bygninger, og ved at være åbne for perspektiverne ved implementering af ikke-klimabelastende energikilder.

I arbejdet med at identificere optimale multimodale godstransportløsninger i Skandinavien arbejder Hirtshals Havn indirekte med at reducere forsuringen af farvandene i Skandinavien. Dette gøres til virkelighed ved at arbejde for transportløsninger, der begrænser vejtransport og opprioriterer søtransport.
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed, og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling
Hirtshals Havn deltager i partnerskaber med både offentlige og private partnere i arbejdet med at udvikle og dele erfaringer og ressourcer. Blandt andet har Hirtshals Havn en tæt forbindelse til Hjørring Kommune, rederierne som besejler havnen, andre skandinaviske havne, og transportører. Yderligere indgår havnen i samarbejder med universiteter i Skandinavien.