Andre godstyper


Hirtshals Havn rummer en række nicheforretninger, hvor havnen løbende følger udviklingen og er klar til at intensivere fokus, når aktivitetsniveauet øges, og forretningsmulighederne udvikles.

Stykgods
Stykgodsaktiviteterne på Hirtshals Havn er en prioriteret nicheforretning, der skal sikres en stærkere markedsposition over de kommende år. Sammen med skibsmæglere og stevedorer på havnen, har Hirtshals Havn fokus på udviklingen og væksten i stykgodsaktiviteterne i Midt- og Nordnorge samt udviklingen af potentialerne i trafikken.

Hirtshals Havn anløbes i frekvent trafik af rederierne Samskip/Nor Lines og With Line, der driver rutetrafik på den norske vestkyst. Med frekvente anløb af stykgodstrafikken i havnens Østbassin 2, hvor pakhuse og frysehuse er lokaliseret, er potentialerne for en fremtidig udvikling af trafikken tydelig.


Bulk
Bulk-trafikken er en nicheforretning, der vil blive udviklet i et tæt samarbejde mellem operatørerne på havnen og Hirtshals Havn.

Bulk-aktiviteterne på Hirtshals Havn omfatter i dag:

  • Råstoffer i form af importerede stenmaterialer
  • Import af marinegasolie
  • Import af ensilage


Hirtshals Havn har de fysiske rammer til at modtage tørbulklaster i form af eksempelvis sten, korn og affald, idet der ved losning og lastning anvendes selvlossende skibe eller krankapacitet, der rekvireres hos ekstern operatør.


Projektlaster

Hirtshals Havn har faciliteterne til at håndtere speciallast, såsom sværlast og projektlast. Håndtering af speciallast sker over en ro/ro-rampe beregnet for sværlast - Containerkajen er dimensioneret til særligt hårde belastninger. Det er desuden muligt at rekvirere materiel og mobilkraner til håndtering af speciallast hos lokal stevedorevirksomhed på havnen.


Lastning af træ på lastbil