Anmeldelse af smitte om bord på skibe i danske farvande


Søfartsstyrelsen har fremsendt en instruks vedrørende anmeldelse af smitsomme sygdomme om bord på skibe i danske farvande. Af instruksen fremgår det, hvordan man skal forholde sig ved smitte, samt hvornår man skal kontakte myndighederne, og hvem man skal kontakte.

Generelt om anmeldelser af sundhedstilstanden om bord
Epidemiloven
Loven omhandler bl.a. foranstaltninger mod smitsomme og andre overfør-bare sygdommes indførelse i landet.

Skibe skal i medfør af epidemilovens §13 meddele sundhedstilstanden om bord ved ankomst. Meddelelsen skal gives til sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne.

Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overfør bare sygdomme på transportområdet
Af bekendtgørelsen fremgår, at regler om oplysning om sundhedstilstand og tilladelse til frit samkvem gælder for skibe, som ankommer fra udlandet.

I bekendtgørelsen er det præciseret i § 3, at underretning kun skal ske, såfremt der under rejsen eller på ankomsttidspunktet er forekommet sygdomstilfælde, som kan være af smitsom natur, eller såfremt andre forhold om-bord indebærer fare for udbredelse af sygdom.

I sådanne tilfælde må der ikke ske samkvem med personer i land, før Epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, har meddelt tilladelse til frit samkvem. Epidemikommissionen, eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, kan påbyde at personer om bord skal lade sig undersøge af en læge.

Læs hvordan en underretning om COVID-19 eller andre smitsomme sygdomme i foretages i praksis her.