Endnu et år med stigende aktivitet på Hirtshals Havn


2015 har været endnu et år i rækken med vækst i aktiviteterne på Hirtshals Havn. Året har vist en fremgang i godstransporten på 11,7 %, og dermed sætter havnen for syvende år i træk rekord i godsomsætningen med en volumen på 1,8 mio. tons.

En tilfreds bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, siger om Hirtshals Havns vækst:
- 2015 har været et spændende år, og vi kan med tilfredshed konstatere, at vi har haft fremgang på hovedparten af vores forretningsområder. Baseret på styrker og strategisk flot arbejde hos havnens samarbejdspartnere har vi over en årrække præsteret en stabil organisk vækst i aktiviteterne. Dermed har vi realiseret en stigende aktivitet, der gavner beskæftigelsen i Hjørring Kommune og Nordjylland. Den samlede vækst på 6,8 % i aktiviteterne i 2015 i forhold til 2014 viser, at der er fremdrift i Hjørring Kommune, og at Nordjylland spiller en rolle for skandinavisk industri.Hirtshals Havns største forretningsområde, ro/ro-trafikken, har i lighed med den samlede godstrafik over havnen sat en ny rekord med en overførsel af 161.000 lastbiler og løstrailere. Dermed har Hirtshals Havn fra 2014 til 2015 registreret en vækst på 6,8 % i godstrafikken over havnen, og således har havnens hovedaktivitet udviklet sig i en fortsat positiv retning på syvende år.

Tilsvarende har Hirtshals Havn på bil- og passagertrafikken oplevet vækst på henholdsvis 3,0 % og 1,8 %, og dermed udgjorde trafikken i 2015 i alt 2,4 mio. passagerer og 747.000 personbiler. Hirtshals Havn slår dermed sin position fast som et centralt omdrejningspunkt på den nord-og sydgående korridor gennem Jylland, og er dermed et intermodalt logistikcenter i såvel den skandinaviske godstransport som i persontrafikken.Hirtshals Havn er blandt Danmarks største fiskerihavne, men måtte i 2015 konstatere, at ikke alle dele af fiskeriet har vist den forventede fremgang. I 2015 ligger værdien af de samlede landinger således på 445 mio. kr., hvilket er svagt under niveauet i 2014. I alt blev der landet 55.000 tons fisk på Hirtshals Havn i 2015, hvoraf sild og makrel udgjorde 79,6 %. Yderligere kan havnen konstatere, at de pelagiske landinger - sild og makrel - selvstændigt har udvist en stigende tendens fra 2014 til 2015, og dermed følger udviklingen i 2015 de seneste års tendenser på dette forretningssegment.

Bestyrelsesformanden siger om Hirtshals Havns fremtidige vækst:
- De markeder, der i dag udgør havnens kerneforretninger, skal udvikles. Ligeledes skal vi udvikle nye markedsområder inden for vores nuværende kerneaktiviteter for at fortsætte væksten. For at de fremadrettede perspektiver skal kunne gøres til virkelighed, bliver vores indsats omkring forretningsudvikling intensiveret og endnu mere skarp. Fiskerisektoren ser vi som et forretningsområde med potentiale til yderligere udvikling, og derfor vil vi i endnu højere grad fokusere og målrette de ressourcer, der allerede er afsat til at skabe vækst inden for det segment.Den nordjyske havn bygger den fremtidige udvikling på de markedspositioner, kvaliteter og kompetencer, der allerede kendetegner Hirtshals. Dermed vil ro/ro-short shipping, fiskeri og maritim service fortsat være de bærende forretningsområder på havnen.

De nærmeste år vil i nogen grad være præget af udviklingen i den norske økonomi, der er afhængig af udviklingen i olieindustrien og oliepriserne. Den norske økonomis indflydelse på aktivitetsniveauet på Hirtshals Havn er af såvel positiv som negativ karakter, idet nedgangen i norsk økonomi betyder ændrede rejsemønstre samt kan frigøre ressourcer, der kan skabe vækst i andre industrier med en positiv effekt på Hirtshals Havn.

Med de infrastrukturinvesteringer, der er gennemført i Hirtshals i 2015, er havnen forberedt på fremtidens vækst og den forventede stigning i godstransporten. Investeringer i en kombiterminal og nye opmarcharealer til trailere betyder, at Hirtshals Havn som intermodalt logistikcenter i dag rummer en lang række muligheder for logistikvirksomheder og produktionsvirksomheder, der prioriterer mulighederne for at kunne vælge mellem forskellige logistikløsninger.