Vestkysthavnene supplerer med nye perspektiver for fremtiden


De traditionelle fiskerihavne på den jyske vestkyst holder fast i fiskeriet som fundamenterne for havnenes eksistens og vækst, men supplerer med nye nicheforretninger, der skal sikre yderligere udvikling og vækst for havnene og de omgivende samfund.

Dette var de tydelige signaler fra de seks vestkysthavne, da de torsdag den 10. september 2015 var samlet til årsmøde i Hirtshals. Samtidig med at havnene arbejder målrettet med at understøtte en positiv udvikling i fiskerierhvervene, så ser havnene tilsvarende på mulighederne for at skabe yderligere vækst og fornyelse ved at udvikle nicheforretninger, der tager afsæt i den enkelte havns geografiske muligheder og de kompetencefelter og brands, der er opbygget lokalt.

Med afsæt i at de seks fiskerihavne i dag udgør rammerne om i størrelsesorden 90 % af de danske fiskelandinger, har alle havnene udpeget nye perspektiver og supplerende nicheforretninger. Dermed er havnene med til at sætte en dagsorden for fremtiden, der rummer vækst, udvikling og nye arbejdspladser. Udover at alle havnene arbejder med erhvervsrettede initiativer, er nogle af havnene ved at realisere udbygningsprojekter, hvor investeringerne hviler på havnenes egne økonomiske råderum og kundernes efterspørgsel. Dermed viser havnene både en vilje og forretningsmæssig sans til at fremme udvikling ud fra et lokalt ståsted. I 2014 - 2016 bliver der igen investeret i udvidelser af havnene i Thyborøn, Hvide Sande, Skagen og Hirtshals.Fiskeriet er det bærende erhverv
På årsmødet i Hirtshals var bestyrelser og ledelser for Thyborøn Havn, Skagen Havn, Hanstholm Havn, Hvide Sande havn, Thorsminde Havn og Hirtshals Havn samlet for at drøfte emner, der berører havnene generelt, og hvor havnene har en fælles interesse i at fremme en positiv udvikling i relation til fiskerierhvervet, der fortsat er det bærende erhverv på de fleste af havnene.

Med henblik på både at gøre driften af fiskerihavnene mere forudsigelig og for samtidig at medvirke til at sikre havnenes kunder - fiskeflåden - de bedst mulige rammevilkår, ønsker havnene at forudsigeligheden i fiskerireguleringen bliver mærkbart bedre. Fiskerihavnene ønsker, at reguleringerne af kvoter bliver meldt ud til erhvervet i så god tid, at økonomien i det enkelte fartøj og selve fiskeriet kan planlægges optimalt. Eksempelvis viste udmeldinger om dette års af tobiskvoter og områdeinddelinger klart, at fiskeriet hverken økonomisk eller planlægningsmæssigt blev optimalt. Vestkysthavnene opfordrer derfor til, at der lægges en politisk indsats i at reguleringen af fiskeriet - herunder udmeldinger af kvoter - udover at regulere et bæredygtigt fiskeri også kommer til at understøtte optimale betingelser for fiskeflådens planlægning af fiskeriet.Fiskerihavnene håndterer årligt større mængder affald, der bliver fisket op af havet under fiskeri, og som havnene er pligtige til at modtage. Vestkysthavnene er interesserede i, at få et samarbejde med staten om på simpel vis og uden bureaukratiske systemer at løse denne fælles miljøudfordring. Fiskerihavnene pålægges i dag afgifter i forbindelse med bortskaffelse af affald, der er produceret af andre, og det er imod "forureneren betaler"-princippet. Fremtidigt ser havnene en model, hvor de fortsat håndterer affaldet for egen regning, mens der sker en hel eller delvis fritagelse for affaldsafgift for det affald, som er produceret af andre end fiskerne og havnene.

National bevågenhed
Ved årsmødet i Vestkysthavnegruppen var også havnenes brancheorganisation Danske Havne repræsenteret ved direktør Gitte Lillelund Bech. Direktøren for Danske Havne er opmærksom på havnenes udviklingspotentialer og initiativer omkring udvikling af havnenes forretningsmæssige grundlag og deres rammebetingelser.

Lillelund Bech siger efter årsmødet i Vestkysthavnegruppen:
- Det er yderst positivt, at vestkysthavnene i fælles initiativer sætter fokus på rammevilkårene for deres kunder, og vil arbejde med at styrke betingelserne for et helt erhverv. Det initiativ er naturligvis noget, vi som brancheorganisation bakker fuldt ud op om.Kontakt:

Hirtshals Havn - direktør Jens Kirketerp Jensen - tlf. 20 33 24 47

Thyborøn Havn - direktør Jesper Holt Jensen - tlf. 24 26 32 83

Skagen Havn - direktør Willy Bent Hansen - tlf. 40 46 71 36

Hvide Sande Havn - direktør Steen Davidsen - tlf. 23 67 58 64

Hanstholm Havn - direktør Henrik Carstensen - tlf. 22 16 00 16

Thorsminde Havn - direktør Leif Jensen - tlf. 23 34 06 81

Danske Havne - direktør Gitte Lillelund Bech - tlf. 20 42 30 61