Hirtshals Havn har igen i 2013 sat rekorder i transportaktiviteterne


Hirtshals Havn har fremvist vækst i transportaktiviteterne hvert år siden 2007 og på flere forretningsområder har havnen sat rekorder i årene 2011 og 2012, og denne tendens er fortsat igen i 2013.

Lastbiltrafikken over havnen satte i 2013 rekord med 141.000 enheder og den samlede godsmængde over havnen udgjor-de lige under 1,5 mio. tons.Med den fortsatte vækst har Hirtshals Havn igen konsolideret sin position i skandinavisk infrastruktur, og Jyllandskorrido-rens betydning for transport mellem Norge og EU bliver således også stadig tydeligere. Dermed tegner de fremtidige per-spektiver for havnens udvikling inden for godstransport fortsat positivt.

Også passagertrafikken på de syv destinationer i Norge, på Færøerne og i Island, hvortil der er færgeforbindelse fra Hirts-hals Havn kan fremvise rekordtal i 2013 med 2,2 mio. passagerer og 691.000 personbiler over havnen.Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn, udtaler i forbindelse med meldingen om rekordaktivite-terne:
- Det er naturligvis tilfredsstillende, at vi igen i 2013 har kunnet fremvise vækst, og på nogle forretningsområder endda rekordomsætning for sjette - syvende år i træk. Jeg vurderer det til dels som en naturlig udvikling, som dels er begrundet i at Hirtshals Havn har er række stærke samarbejdspartnerne og dels at havnen er geografisk unikt placeret i Skandinavien. Dermed ikke sagt, at den fremtidige udvikling kommer af sig selv - det kræver en koncentreret indsats at udvikle forret-ningen, men vi har ikke grund til ikke at forvente fortsat vækst i de kommende år.Hirtshals Havns største forretningssegment er i dag godstransporten, hvor ro/ro-trafikken med færgerne udgør hovedind-tjeningen. Fremtidigt afsættes ressourcer til udvikling af dette forretningsområde, da havnens potentialer som omdrej-ningspunkt for ro/ro-trafik skal realiseres over de nærmeste år. Dette er et af de centrale elementerne i Hirtshals Havns Vision 2020, der fra 2014 bliver grundlaget for udviklingen af havnens aktiviteter.

I 2013 har havnen yderligere registreret, at antallet af skibe, der har anløbet havnen for reparation og vedligehold, er ste-get, hvilket både tilskrives etableringen af Hirtshals Yard og at flere servicevirksomheder på havnen har intensiveret de udadrettede aktiviteter. Den fremadrettede indsats inden for maritim service vil blive yderligere forstærket, og dette vil i højgrad ske gennem netværket Repair4Norway.På fiskerisegmentet har havnen oplevet en stagnation i aktiviteterne, og således har havnen i 2013 kun fastholdt de lan-dede mængder i forhold til 2012, men har måttet konstatere en mindre nedgang i værdien af den landede fisk. Denne udvikling er naturligvis ikke acceptabel for havnen og fiskerisektoren i Hirtshals, og havnen har således allerede fastlagt en indsats, der skal vende denne udvikling med en yderligere ressourceindsats inden for fiskeriet over de kommende år.